Teraz jest piątek, 24 maja 2024, 00:07

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 22:16 
Offline
Główny Administrator
Główny Administrator

Dołączył(a): wtorek, 15 kwietnia 2003, 00:00
Posty: 4351
Lokalizacja: Gliwice
Już wiecie, że jesteśmy zarejestrowani i otrzymaliśmy numery:

KRS: 0000717077
NIP: 7842511012
Regon: 369413420
 
Tak jak obiecaliśmy przedstawimy Wam statut Polskiego Związku Eksploratorów w wersji oficjalnej i zatwierdzonej przez sąd rejestrowy. 
Do poniższego dokumentu zamieszczamy kilka uwag celem omówienia ewentualnych wątpliwości.
Podkreślenia wymaga fakt, iż statut PZE jest wynikiem kompromisu środowisk eksploracyjnych, które przyjęły zaproszenie na wzięcie udziału w spotkaniu założycielskim w Gnieźnie.
Być może nie jest on doskonały i będzie w przyszłości wymagał korekt, ale jest fundamentem, na którym mamy szczerą wolę budować przyszłość środowiska eksploracji polskiej.
Aby skupić jak największą liczbę osób aktywnych w przestrzeni publicznej, oparliśmy się w pierwszej kolejności na jednoczeniu organizacji już działających. W ten sposób pozyskaliśmy kadry ludzi doświadczonych, które oprócz władz centralnych będą tworzyły oddziały terenowe związku.
Stąd w statucie zapis, który nadaje organizacjom status członka zwyczajnego PZE. Czyli takiego, który ma prawo brać udział w głosowaniach na zebraniach walnych związku.
Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie ilości uczestników zebrań walnych w rozsądnej liczbie.
Organizacje terenowe będą delegowały swoich przedstawicieli.
Osoby niezrzeszone otrzymają status członka wspierającego PZE.
Taka osoba będzie mogła w pełni korzystać z praw zawartych w statucie związku, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego na zebraniach walnych związku. Członek Wspierający będzie mógł oczywiście kandydować do wszystkich organów PZE, ale o jego ewentualnym wyborze zadecydują delegaci zebrania walnego.
Członkowie honorowi to osoby z zewnątrz, które w jakiś sposób zasłużą się dla związku i będą miały takie same prawa jak członkowie wspierający.
Podczas spotkania w Gnieźnie odbyła się gorąca dyskusja na temat zasad finansowania PZE.
Starły się tu dwie opcje, z których jedna uważała, że związek powinien być finansowany tylko i wyłącznie ze składek członkowskich i druga, która chciała zdywersyfikować źródła dochodów związku o działalność gospodarczą i dotacje.
W drodze kompromisu zawarliśmy porozumienie, które daje statutową możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez związek.
W najbliższych dniach rozpoczynamy cykl spotkań roboczych, których celem jest przygotowanie zebrania walnego związku. Dlatego też powołaliśmy do życia kilka grup roboczych, które zajmą się takimi sprawami jak:
1. Powołanie oddziałów terenowych
2. Zasady rekrutacji członków
3. Finansowanie związku na najbliższy okres
4. Public Relations
5. Organizacja biura
6. Prawo
Jeszcze raz prosimy o zaufanie, a w przypadku odmiennej wizji o neutralną życzliwość.
Poniżej oficjalny statut Polskiego Związku Eksploratorów.

STATUT
Polskiego Związku Eksploratorów
 


Preambuła


Polski Związek Eksploratorów, zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej działających w sferze pożytku publicznego. Widząc potrzebę utworzenia reprezentacji trzeciego sektora skupiającego w szczególności organizacje zajmujące się szeroko pojmowaną dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochronę dóbr kultury, Związek działa dla wzmocnienia tychże organizacji i jest otwarty na współpracę z innymi środowiskami. Działania Związku oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych.
 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Związek nosi nazwę Polski Związek Eksploratorów, zwany dalej Związkiem, zrzesza
stowarzyszenia i inne osoby prawne działające nie dla zysku, mające swoją siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nadto może zrzeszać osoby fizyczne w charakterze członków wspierających oraz członków honorowych.
2. Związek posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń.
3. Siedzibą Związku jest miasto Gniezno.
4. Związek działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Związku nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich.
5. Związek reprezentuje wyłącznie swoich członków.
6. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Związek może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych. Przystąpienie do takich organizacji nie może naruszać prawa polskiego i wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
8. Związek może używać symbole i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Związku.
9. Związek może posługiwać się skrótem nazwy „PZE”.
10. Symbol i nazwa Związku podlegają ochronie prawnej.


11. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Związek może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.
12. Czas trwania Związku jest nieokreślony.
 

Rozdział 2.

Cele i formy ich realizacji

§ 2.

Cele działania Związku to:
1. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością eksploracyjną, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.
2. Podejmowanie działań edukacyjnych w celu zapobieżenia działalności grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Podejmowanie działań (o charakterze lobbowania) na rzecz zmiany prawa, która przyniosłaby obopólne korzyści w zakresie działalności poszukiwawczej i ochrony zabytków, dóbr kultury i środowiska naturalnego.
3. Koordynowanie i inicjowanie działań podejmowanych wraz z działalnością eksploracyjną, mających na celu ochronę dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego Polski, podejmowane także razem z partnerami instytucjonalnymi.
4. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.
5. Kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji poszukiwawczych, eksploracyjnych i detektorystycznych oraz budowanie ich rzetelnego wizerunku,
6. Opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu krajowym i regionalnym,
7. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
8. Wzmocnienie potencjału organizacji członkowskich.
9. Zwiększenie udziału organizacji członkowskich w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych.
10. Reprezentacja środowiska eksploracyjnego wobec sektora publicznego i innych środowisk,
11. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z zastrzeżeniem § 1 ust. 7.
 

§ 3.

Cele określone w § 2 realizowane są poprzez:

1. Dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających z ustalonych zasad przyjętych uchwałą Walnego Zebrania,
2. Uczestniczenie w grupach i komisjach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania na rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w Polsce,
3. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
4. Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla szeroko pojmowanego środowiska eksploratorów, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania.
5. Przedkładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Związku,
6. Prowadzenie działań mediacyjnych,
7. Zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
8. Powoływanie komisji tematycznych,
9. Upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
10. Organizację i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, informacji,
11. Rozwijanie innych form służących realizacji celów Związku,
12. Prowadzenie działalności wydawniczej,
13. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

 
§ 4.

Związek prowadzi swoją działalność określoną w § 3 w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.
 
Członkowie Związku dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
 
§ 6.

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być stowarzyszenie, fundacja bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Związku, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Związku oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Związku przez upoważnioną osobę.
3. Członek zwyczajny ma prawo zmienić w każdym momencie osobę upoważnioną o której mowa w ust. 2
4. Osoby zasiadające we władzach Związku przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.
 
§ 7.

1. Przyjęcie członka zwyczajnego Związku następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu Związku.
2. Odmowę przyjęcia w poczet członków Związku Zarząd uzasadnia w formie pisemnej.
3. Od uchwały Zarządu dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków Związku zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie zostanie odrzucone przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 8.

Każdy członek zwyczajny Związku ma jeden głos.
 
§ 9.

1. Członkowie zwyczajni Związku mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,
d) zgłaszanie kandydatów do władz.
2. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie Członków,
d) dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jej roli i znaczenia.
 
 
§ 10.

1. Członkiem wspierającym Związku może zostać każda, osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Związku oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Związku.
2. Członek wspierający zostaje przyjęty do Związku na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w odpowiedzi na pisemny wniosek złożony do Zarządu Związku.  

§ 11.

1. Członkowie wspierający Związku mają prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,
c) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku,
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,
b) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Związku,
c) dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.
 
§ 12.

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Związku.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Związku, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.
 § 13.

1. Członkowie honorowi Związku mają prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji
celów statutowych Związku,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
 
§ 14.

Ustanie członkostwa w Związku następuje wskutek:
1. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej–2. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym,
3. wystąpienia z Związku, jeżeli oświadczenie o wystąpieniu zostało złożone na piśmie przez członka,
4. wykluczenia z Związku.

§ 15.

1. Wykluczenie członka Związku może nastąpić ze względu na:
a) niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych,
b) naruszanie postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) działanie na szkodę Związku;
d) niegodne działanie podważające autorytet Związku
e) nieterminowe opłacanie składek
2. Wykluczenie członka Związku następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Decyzję Zebranie podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych
3. Z wnioskiem o wykluczenie członka ze Związku występuje Zarząd w drodze uchwały zgłoszonej do Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 

Rozdział 4.

Władze Związku

§ 16.

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna Związku.
 


§ 17.

Walne Zebranie może być:
1. zwyczajne,
2. nadzwyczajne.
 
§ 18.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Związku
2. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Walnego Zebrania może określać uchwalony przez
Walne Zebranie Regulamin Walnego Zebrania
3. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zebrania lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze
uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania
posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego
dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.
 

§ 19.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na wniosek co najmniej
1/3 członków zwyczajnych Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których
rozpatrzenia zostało zwołane.
4. Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest na co najmniej
14 dni przed jego odbyciem.
5. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio § 18 ust. 2- 4.
 
§ 20.

O dacie, godzinie i miejscu obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia w formie pisemnej, drogą elektroniczną (mail) lub sms-em co najmniej 14 dni przed jego odbyciem
 
§ 21.

Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest ważne niezależnie od ilości biorących w nim udział członków z zastrzeżenie §27 Statutu.
 
§ 22.

W zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Związku..
 
§ 23.

W zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział członkowie wspierający i członkowie honorowi jak również zaproszeni goście.
 
§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) dokonywanie zmian w Statucie,
2) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Związku,
3) uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania Członków,
4) ustalanie liczby Członków Zarządu,
5) powoływanie i odwoływanie władz Związku,
6) uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
7) przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
8) udzielanie Zarządowi Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, absolutorium z wykonania budżetu,
9) powoływanie komisji eksperckich, których skład i kompetencje określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków,
10) wykluczanie członków oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie odmowy członkostwa w Związku,
11) uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
12) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
14) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Związku.
15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 
§ 25.

Jeśli Statut nie stanowi inaczej Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
 
§ 26.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów.
 
§ 27.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, co najmniej po upływie 1 godziny od pierwszego terminu jednak nie później niż 20 dni po tym terminie. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 48.
2. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
 
§ 28.

1. Zarząd liczy od 3 do 7 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli Członków zwyczajnych, przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Wybór Prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów może nastąpić w odrębnych uchwałach. O liczbie członków Zarządu i o liczbie wiceprezesów decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
2. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona kandydatów na pozostałe funkcje.

 
§ 29.

Szczegóły dotyczące wyborów członków Zarządu Związku może określać Regulamin Walnego Zebrania.
 
§ 30.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub uprawniony Wiceprezes przez Zarząd.
2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek Prezesa lub co najmniej 1/3 członków Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.
5. W posiedzeniach Zarządu dotyczących organizacji członkowskiej ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tej organizacji.
 
§ 31.

1. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu może określać uchwalony przez Walne Zebranie regulamin pracy Zarządu.
2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 
§ 32.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Związku, realizacja zadań programowych i finansowych przyjętych przez Walne Zebranie Członków,
2. realizacja budżetu Związku,
3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok poprzedni,
4. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planu działalności na kolejny rok,
5. zaciąganie zobowiązań majątkowych w kwotach ustalanych uchwałą Walnego Zebrania Członków,
6. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym
znaczeniu dla Związku i jego członków,
7. powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
8. reprezentacja Związku na zewnątrz,
9. utworzenie biura Związku, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Związku i zatrudnianie pracowników,
10. inne sprawy określone w Statucie.
 
§ 33.

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zebranie Członków.
2. W czynnościach prawnych miedzy członkami Zarządu ze Związkiem lub sporach miedzy Związkiem a członkami Zarządu, Związek reprezentować będzie Komisja Rewizyjna.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej przeciwko ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 
§ 34.

1. W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybierają spośród członków zwyczajnych osobę do sprawowania funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków powinien być przeprowadzony wybór nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków organu.
 
§ 35.

1. Zarząd może powołać Dyrektora biura.
2. Do zadań Dyrektora biura należy:
a) organizacja pracy biura, przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz
współudział w realizacji podjętych uchwał,
b) kierowanie pracą biura i personelu,
c) wykonywanie zadań zlecanych przez Zarząd,
d) podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań wynikających z udzielonych pełnomocnictw Zarządu,
e) inne sprawy określone w przepisach odrębnych niniejszego Statutu lub w regulaminie pracy Zarządu.
3. Dyrektor biura może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
§ 36.

1. W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzi od 3 do 7 osób wybieranych, przez Walne Zebranie
Członków na okres czterech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Związku. Komisja
Rewizyjna Związku wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą
wyboru członków Zarządu, o której mowa w § 28.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, Komisja Rewizyjna Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 37.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Związku, w tym m.in.:
1. badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Związku, zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Dyrektora biura ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków i przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Członkowie Komisji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Wysokość jest ustalana uchwałą walnego zebrania.
3. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej Związku nie można łączyć z funkcją członka Zarządu oraz Dyrektora lub pracownika biura.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz Dyrektorem biura w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej Związku mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej przeciwko ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.
§ 38.

1. Do reprezentowania Związku oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku w sprawach niemajątkowych uprawnieni są: Prezes – jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnieni są Prezes działający łącznie z drugim członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd Związku może upoważnić Dyrektora biura do reprezentowania Związku w określonym zakresie, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.
4. Żadna z organizacji członkowskich nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działalność Związku.
 
Rozdział 5.

Majątek Związku

§ 39.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Związku mogą być:
1) składki członkowskie;
2) działalność gospodarcza;
3) zbiórki publiczne;
4) darowizny, spadki, zapisy;
5) dochody z majątku własnego;
6) wpływy z działalności statutowej;
7) dotacje osób fizycznych i prawnych;
8) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienie orzekane w sprawach cywilnych;
 
§ 40.

Wysokość składek członków ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 41.

1. Działalność Związku w zakresie pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności służyć może wyłącznie realizacji zadań statutowych.
2. Związek podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 
 § 42.

Statut Związku zabrania:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków organów Związku lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz członków organów Związku lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Związku lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Związku lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 
§ 43.

1. Związek sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2. Związek sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
 

Rozdział 6.

Działalność gospodarcza

§ 44.

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach po zgłoszeniu jej w KRS.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
 
§ 45.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. działalności wydawniczej i poligraficznej,
2. działalności w zakresie oprogramowania,
3. reklamy,
4. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,
5. działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
6. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
7. działalności edukacyjnej,
8. działalności naukowej, prac badawczo-rozwojowych,
9. tworzenia, prowadzenia i obsługi portali internetowych,
10. badania rynku i opinii publicznej,
11. doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania.

§ 46.

O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały, określając formę i zakres tej działalności. W momencie rejestracji Związku działalność gospodarcza nie jest prowadzona.
 § 47.

Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Związek kieruje Walne Zgromadzenie.
 

Rozdział 7.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§ 48.

1. Decyzja o rozwiązaniu Związku wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu w tym celów i sposobów realizacji Związku wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalając rozwiązanie Związku, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia o celach możliwie najbliższych celom Związku, na których rzecz zostanie przekazany majątek Związku pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.
 
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 49.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisaniu Związku do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu .


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 22:32 
Offline
Podpułkownik
Podpułkownik

Dołączył(a): niedziela, 1 lutego 2015, 14:56
Posty: 475
Już teraz widać, ile pracy wykonaliście. Dzięki za wszystko!


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 00:07 
Offline
Plutonowy
Plutonowy

Dołączył(a): niedziela, 5 czerwca 2011, 17:07
Posty: 40
Kiedy będzie można składać wnioski na członka wspierającego? Będą formularze wniosku?
Czy już ustaliliście wysokość składki?
Moje pieniądze już czekają, żeby wesprzeć wasze działania :)

Dołączam gratulacje za dobrze wykonany pierwszy krok z nadzieją, że kolejne będą równie udane. :1


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 00:29 
Offline
Generał Broni
Generał Broni

Dołączył(a): poniedziałek, 24 września 2012, 22:42
Posty: 3665
Lokalizacja: Górny Śląsk
Cytuj:
§ 2.
2. Podejmowanie działań edukacyjnych w celu zapobieżenia działalności grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Jak to rozumieć ?


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 00:54 
Offline
Generał Broni
Generał Broni

Dołączył(a): środa, 22 lutego 2006, 21:56
Posty: 3193
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Pierwsze koty za płoty :P Gratulacje :1


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 01:49 
Offline
Główny Administrator
Główny Administrator

Dołączył(a): wtorek, 15 kwietnia 2003, 00:00
Posty: 4351
Lokalizacja: Gliwice
frank napisał(a):
Cytuj:
§ 2.
2. Podejmowanie działań edukacyjnych w celu zapobieżenia działalności grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Jak to rozumieć ?

Nie wiesz co oznacza słowo "edukacja" ?


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 11:44 
Offline
Starszy Chorąży Sztabowy
Starszy Chorąży Sztabowy

Dołączył(a): poniedziałek, 1 września 2014, 11:56
Posty: 233
Duży szacun za dobrze wykonaną robotę. Przepraszam ale nie znalazłem czy członkowie wspierający płacą składki czy są zwolnieni tak jak honorowi. Chciałby zapytać czy w tym roku będzie można przekazać jeden procent odpisu od podatku na konto PZE.


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 13:16 
Offline
Generał Broni
Generał Broni

Dołączył(a): poniedziałek, 24 września 2012, 22:42
Posty: 3665
Lokalizacja: Górny Śląsk
frank napisał(a):
Cytuj:
§ 2.
2. Podejmowanie działań edukacyjnych w celu zapobieżenia działalności grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Jak to rozumieć ?
Jacek napisał(a):
Nie wiesz co oznacza słowo "edukacja" ?

Sformułowanie „nielegalna eksploracja” pojawia się na równi z takimi określeniami, jak działalność grabieżcza, dewastacja, działalność szkodliwa, więc według jakich standardów PZE edukując będzie określało kiedy eksploracja jest legalna, a kiedy jest nielegalna ?

Jest to bardzo ważne, bo dotychczas sformułowanie „nielegalna eksploracja”, „nielegalne poszukiwania” kojarzyło się wyłącznie z policyjno - medialną nagonką środowisk archeo na poszukiwaczy, z Art. 36.1 pkt 12 o wymaganych pozwoleniach na poszukiwania, oraz z zaostrzonymi restrykcjami, odpowiedzialnością karną wg Art. 109c „Kto bez pozwolenia...”.


Ostatnio edytowano czwartek, 8 lutego 2018, 13:36 przez frank, łącznie edytowano 3 razy

Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 13:18 
Offline
Generał Broni
Generał Broni

Dołączył(a): niedziela, 30 grudnia 2012, 20:12
Posty: 1295
Gratulacje Jacku samozaparcia. Pewnie żaden z nas nie wyobraża sobie nawet ile czasu poświęciliście na to. Teraz już będzie łatwiej. Jacek na prezydenta :h


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 13:46 
Offline
Specjalista
Specjalista

Dołączył(a): poniedziałek, 14 lutego 2011, 15:43
Posty: 3288
Lokalizacja: Alta Ecclesia
fala36 napisał(a):
Duży szacun za dobrze wykonaną robotę. Przepraszam ale nie znalazłem czy członkowie wspierający płacą składki czy są zwolnieni tak jak honorowi. Chciałby zapytać czy w tym roku będzie można przekazać jeden procent odpisu od podatku na konto PZE.

Tez chcę swój 1% przekazać PZE.


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 13:55 
Offline
Użytkownik zbanowany
Użytkownik zbanowany

Dołączył(a): niedziela, 16 sierpnia 2009, 11:46
Posty: 80
frank

"Jest to bardzo ważne, bo dotychczas sformułowanie „nielegalna eksploracja”, „nielegalne poszukiwania” kojarzyło się wyłącznie z policyjno - medialną nagonką środowisk archeo na poszukiwaczy, z Art. 36.1 pkt 12 o wymaganych pozwoleniach na poszukiwania, oraz z zaostrzonymi restrykcjami, odpowiedzialnością karną wg Art. 109c „Kto bez pozwolenia...”."

mam nadzieje, ze chodzi tu o szaber stanowisk archeo juz ustalonych (nie domniemanych)


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 18:49 
Offline
Kapitan
Kapitan

Dołączył(a): czwartek, 26 stycznia 2012, 17:07
Posty: 353
Machina ruszyła . Brawo .
Przyłączam się z rozkoszą .


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 20:54 
Offline
Sierżant Sztabowy
Sierżant Sztabowy

Dołączył(a): czwartek, 28 kwietnia 2016, 17:53
Posty: 86
Lokalizacja: PL.
Konserwatorzy i smutni panowie tez nie próżnują. :) http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/kon ... e-8135.php


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 22:18 
Offline
Starszy Chorąży Sztabowy
Starszy Chorąży Sztabowy

Dołączył(a): poniedziałek, 1 września 2014, 11:56
Posty: 233
Naprawdę bardzo się cieszę, że tak szybko działacie ale nawet na moment nie traćcie czujności, bo na pewno kilka instytucji na bieżąco przygląda się naszej (działalności). Oczywiście nie znaczy to, że robimy coś nie legalnie. A może pomyśleć żeby zostać jakim kolwiek członkiem PZE należy mieć osobę wprowadzającą, która poręczy za osobę chcącą wstąpić do PZP dodatkowo okres próbny. Czuwaj.


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Tytuł: Re: Statut Polskiego Związku Eksploratorów
PostNapisane: piątek, 9 lutego 2018, 00:22 
Offline
Szeregowy
Szeregowy

Dołączył(a): środa, 20 grudnia 2017, 00:32
Posty: 4
Mam nadzieję, że się przebijemy(cie) się przez to co w linku podał luger1979 i jakimś cudem nie będziemy sobie wchodzić w drogę.


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL